آسیب شناسی ساخت سد در الیگودرز 20 اردیبهشت 1399

آسیب شناسی ساخت سد در الیگودرز

 شهرستان الیگودرز با داشتن میزان بالای نزولات جوی این ظرفیت را دارد که با اجرای طرح‌های مختلف آبی تغییرات چشمگیری در موقعیت اقتصادی و رفاه ساکنین محلی داشته باشد این در حالیست که اهالی منطقه تاکنون از اجرای طرح‌های آب آنگونه که باید منفعت نبرده اند.