امسال قطعی گاز در کشور نخواهیم داشت 03 آبان 1399
سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران به نبض انرژی گفت:

امسال قطعی گاز در کشور نخواهیم داشت

کاظم جولایی: با تمهیدات و برنامه ریزی‌های صورت گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت شرکت ملی گاز کشور برای تأمین پایدار، مستمر و ایمن گاز مشترکین ذره‌ای کوتاهی نخواهیم کرد.