خاموشی ها چند درصد تولید و فروش را از چرخه خارج می کند؟ 20 اردیبهشت 1399

خاموشی ها چند درصد تولید و فروش را از چرخه خارج می کند؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد هر واحد درصد خاموشی بیشتر برای کارگاه‌های با سهم متوسط انرژی برق، به ترتیب موجب کاهش ۰.۱۱ و ۰.۱۰ درصدی تولید و فروش می‌شود که معنادار و کاملا مستحکم است.