بی آبی، گرما و کرونا در خاش 18 خرداد 1399

بی آبی، گرما و کرونا در خاش

تنش بی آبی و کم آبی در روزهای دشوار کرونایی و شرایط گرما و نیاز شدید به مصرف آب، مهمترین دغدغه مردم شهری و روستایی شهرستان خاش سیستان و بلوچستان است.