متوقف شدن حفاری نفت خزر به دستور زنگنه 24 خرداد 1399

متوقف شدن حفاری نفت خزر به دستور زنگنه

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال درباره علت بازگشت دکل حفاری از موقعیت میدان نفتی مشترک سردار جنگل در ابتدای دولت تدبیر و امید ، می‌گوید: حتما دستور زنگنه و تیم وی بوده است.