کشور در مدار توسعه و پیشرفت قرار دارد 23 مهر 1399
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست:

کشور در مدار توسعه و پیشرفت قرار دارد

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: با تداوم اکتشاف نفت، قدرت چانه زنی و کسب درآمدهای ملی افزایش می‌یابد و ایران کشوری توانمندتر می‌شود، برهمین اساس حوزه اکتشاف نفت باید در زمره ضروری‌ترین بخش‌های زنجیره ارزش صنعت نفت به کار خود ادامه دهد.