حقوق های نجومی جدید مدیران نفتی/ این حقوق نجومی قانونی است مردم تعجب نکنند 03 دی 1399

حقوق های نجومی جدید مدیران نفتی/ این حقوق نجومی قانونی است مردم تعجب نکنند

ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول های محاسباتی سال های قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه شدند تعجب نکنند.