افزایش حفاری نفت و گاز در جهان طی ۲۰۱۹ 13 اسفند 1397

افزایش حفاری نفت و گاز در جهان طی ۲۰۱۹

پس از بهبود حفاری نفت و گاز جهانی در ۲۰۱۸، سال جاری سرعت رشد حفاری در سراسر جهان افزایش می یابد.