تحلیل تاثیر تحولات آمریکا بر بازار نفت ایران 18 دی 1399

تحلیل تاثیر تحولات آمریکا بر بازار نفت ایران

خطیبی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم در زمانی کوتاه ظرفیت های صادراتی ایران بازگردد زمان بر است و در کوتاه مدت این مساله محقق نمی شود و نباید انتظار داشت ایران در زمان کوتاه بتواند بازار سابق را به دست آورد.