تبدیل  آب به سوخت هیدروژنی با الگو از طبیعت 22 اردیبهشت 1399

تبدیل آب به سوخت هیدروژنی با الگو از طبیعت

محققان دستگاهی خودکفا ساخته اند که شامل سلول خورشیدی است و می تواند آب را با کمک انرژی خورشید به سوخت هیدروژنی تبدیل کند.