تبدیل دوراهان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور 21 خرداد 1399

تبدیل دوراهان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور

فرماندار بروجن گفت: ایستگاه دوراهان این شهرستان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور تبدیل خواهد شد.