ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های ارزیابی زیست محیطی  06 اردیبهشت 1399

ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های ارزیابی زیست محیطی 

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از ایجاد بانک اطلاعات الکترونیکی طرح های مشمول ارزیابی زیست محیطی به عنوان یکی از برنامه های مهم حوزه محیط زیست انسانی در سال جاری خبر داد.