نفت عراق، بازارهای ایران را تهدید می‌کند 23 آذر 1399

نفت عراق، بازارهای ایران را تهدید می‌کند

ما باید توافقات فروش نفت را روان‌سازی جدیدی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت چاه‌ها سریع‌تر استفاده کنیم، تا عراق بتواند به حفاری برسد، توسعه و فروش ما در میادین مشترک تثبیت شده، تنها امتیاز عراق فقط در قراردادهایی که با شرکت‌های چندملیتی مثل امریکا، اروپا روس‌ها است که البته چندان برای ایران تهدید کننده نیستند.