ایجاد 1000 فرصت شغلی با اجرای طرح های توسعه فولاد بناب 04 بهمن 1399
علیزاد شهیر خبر داد؛

ایجاد 1000 فرصت شغلی با اجرای طرح های توسعه فولاد بناب

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب اعلام کرد: با اجرای طرح‌های توسعه ای این مجتمع، حداقل یک هزار فرصت شغلی در سال های پیش رو برای نیروهای بومی ایجاد خواهد شد.