شبکه گاز ایران جانی تازه گرفت 31 تیر 1399

شبکه گاز ایران جانی تازه گرفت

گازی که از ذخایر زیرزمینی به دست می‌آید، پس از پالایش راهی خطوط لوله می‌شود تا پس از طی مسیری طولانی، در منازل یا صنایع مصرف شود، اما این همه ماجرا نیست. به‌طور معمول زمانی که یک خط لوله احداث می‌شود، باید در فواصل ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری ایستگاه‌های تقویت فشار احداث شود تا این خطوط به ظرفیت نهایی خود برسند.