ذخیره انرژی بدنی ایرانی ها ایام کرونا 30 مرداد 1399

ذخیره انرژی بدنی ایرانی ها ایام کرونا

خدمات خانگی بدون مزد به طور متوسط ١٣ دقیقه و فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» و «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٢ دقیقه نسبت به فصل زمستان زمان کمتری و فعالیت «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب‌ورسوم دینی» با ١٢ دقیقه و یادگیری با ٤ دقیقه زمان بیشتری به خود اختصاص داده است.