سایه سنگین کرونا بر سر جایگاه‌های سوخت 04 اردیبهشت 1399

سایه سنگین کرونا بر سر جایگاه‌های سوخت

پمپ‌بنزین‌ها یکی از مکان‌های اصلی شیوع و همه گیری ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است، اما آن گونه که باید از سوی مردم و مسئولان به آن توجهی نمی‌شود.

سایه سهمگین کرونا بالای سر جایگاه‌های سوخت 03 اردیبهشت 1399

سایه سهمگین کرونا بالای سر جایگاه‌های سوخت

اجرایی شدن پروتکل های بهداشتی در جایگاه‌های سوخت با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های اجرایی اپراتورها و مالکان جایگاه‌ها بهترین فرصت برای شیوع سریع کرونا را ایجاد می کند.