اوراق نفتی 20 هزار میلیارد ریال به بورس می آید 13 اسفند 1397

اوراق نفتی 20 هزار میلیارد ریال به بورس می آید

بزرگترین تامین مالی صنایع کشور در سال 97 از طریق بازار سرمایه با هدف توسعه میدان های نفت و گاز با انتشار 20 هزار میلیارد ریال «اوراق منفعت» در روزهای پایانی اسفند ماه انجام می شود.

انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها 07 اسفند 1397

انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها

خواجه نصیری گفت: اوراق منفعت که اخیرا برای پروژه های صنعت نفت منتشر شد، اراده صنعت نفت را برای انتشاراوراق تامین مالی پروژه ها بیشترکرد.