۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد 03 شهریور 1398

۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد

استاندار تهران با تاکید بر این که باید برای ورود بخش خصوصی به صنعت برق بسترسازی کنیم گفت: ۶۷ درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.