کمک به آمریکا در جلوگیری از آشفتگی بازار نفت 13 اسفند 1397

کمک به آمریکا در جلوگیری از آشفتگی بازار نفت

دبیرکل اوپک گفت انقلاب شیل آمریکا کمک کرد از یک آشفتگی بزرگ انرژی در جهان جلوگیری شود.