تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند 28 اردیبهشت 1399
همزمان با رصد انشعابات دیماندی

تجهیز مجتمع های بلندمرتبه تهران به کنتورهای هوشمند

تمامی انشعاب‌های دیماندی منصوبه در مجتمع‌های بلندمرتبه پایتخت به کنتورهای هوشمند مجهز شده و مصرف برق آنان از راه دور رصد و تحلیل می‌شود.