انرژی های تجدیدپذیر درمكان های عمومی پایتخت 01 مرداد 1399

انرژی های تجدیدپذیر درمكان های عمومی پایتخت

هفت بوستان انرژی از سال 92 تاكنون با ویژگی های سازگار با محیط زیست برای كاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای در تهران ایجاد شده كه نقشی مهم و اثربخش در ارتقاء كیفیت زندگی شهروندان پایتخت ایفا می كنند.