فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا 05 آذر 1399

فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا

به ویژه اکنون که احتمال تنش بیشتر در منطقه غرب آسیا همکاری‌های اقتصادی و نیاز اروپا به گاز طبیعی منطقه در شرایطی که ترکیه نیز از غرب فاصله گرفته و به روسیه نزدیک شده است، فرصتی هر چند اندک برای بهبود جایگاه ایران در حوزه انرژی منطقه قفقازجنوبی ایجاد کرده است.