دریای خزر در انتظار سرنوشت دریاچه ارومیه 13 اردیبهشت 1399
خزر به فلات مرکزی می رود

دریای خزر در انتظار سرنوشت دریاچه ارومیه

مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز خزر و دریاچه ارومیه گفت: انتقال آب یک طرح مطالعاتی است که در صورت مثبت بودن نتیجه و صحه‌گذاری سازمان حفاظت محیط زیست، 200 میلیون متر مکعب آب برای مصارف صنعت و شرب به فلات مرکزی منتقل می‌شود.