تغییرات اساسی سیاست انرژی آمریکا در دوران بایدن 18 آبان 1399

تغییرات اساسی سیاست انرژی آمریکا در دوران بایدن

دیدگاه بایدن این است که تغییرات جوی تهدیدی برای کره زمین است و گذار از سوختهای فسیلی به انرژی سبز می تواند یک فرصت اقتصادی باشد البته به شرطی که آمریکا به حد کافی سریع حرکت کند تا بتواند به رهبری در زمینه فناوری انرژی پاک تبدیل شود.