سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره 11 اسفند 1397

سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره

کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره به عنوان سفیران سلامت شناخته می‌شوند تا مبلغان سلامت در محل کار، منزل و جامعه خود باشند.