بازار بنزین دنیا به هم می ریزد؟ 14 مهر 1398

بازار بنزین دنیا به هم می ریزد؟

​​​​​​​ بنزین یکی از نشانه‌های اصلی بخش تقاضاست که الگوی مصرف در اقتصاد آمریکا و سایر کشورها را در مورد سرعت رشد در بازار نشان می دهد.