المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ فقط با انرژی پاک 13 اردیبهشت 1399

المپیک و پاراالمپیک ۲۰۲۰ فقط با انرژی پاک

به گزارش نبض انرژی، براساس گزارش منتشر شده، بازی های المپیک توکیو ۱۰۰ درصد انرژی تجدیدپذیر برقی خواهد بود.