تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب بازسازی می شود 17 اردیبهشت 1399
با هدف الزامات زیست محیطی

تاسیسات مناطق نفت خیز جنوب بازسازی می شود

طرح نوسازی و بازسازی تأسیسات نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب با انتخاب مجموعه بهره‌برداری و نمکزدایی اهواز-۱ (کریت) به عنوان پایلوت، وارد فاز اجرا شد.