صنعت پتروشیمی نیاز کشور به کود شیمیایی اوره را تامین می کند 18 خرداد 1399

صنعت پتروشیمی نیاز کشور به کود شیمیایی اوره را تامین می کند

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از تامین کامل نیاز Hnd بخش کشاورزی به کود شیمیایی اوره با کمترین قیمت خبر داد.