تکانه‌های زلزله در مصرف بنزین! 21 اردیبهشت 1399

تکانه‌های زلزله در مصرف بنزین!

به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اگرچه بعد از زلزله تهران‌، تصاویری از صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت مشاهده شد اما روند مصرف بنزین تغییری چندانی نداشت و در مقایسه با جمعه هفته قبل تنها با ۲ میلیون لیتر افزایش به ۵۷ میلیون لیتر رسید.  

افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه 10 اردیبهشت 1399

افزایش مصرف بنزین پس از پایان قرنطینه

بدنبال شیوع کرونا، کاهش فوق‌العاده فروش بنزین داشتیم، به طوریکه حتی یک تا دو روز کمتر از ۳۰ میلیون لیتر مصرف شد.