افزایش ظرفیت تولید با مصرف سوخت کمتر در کشور 12 مهر 1399
اولین گام برای ارتقای راندمان نیروگاه ارومیه

افزایش ظرفیت تولید با مصرف سوخت کمتر در کشور

قرار است همچون واحد نخست، واحدهای دوم و سوم بخش بخار این نیروگاه نیز با توان متخصصان داخلی صنعت برق در سال 1400 به مدار بهره‌برداری وارد شوند و طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه در پایان تیرماه سال 1400 و واحد سوم در پایان آذرماه سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.