صدور مجوز دولت ترامپ برای حفاری نفت در منطقه ممنوعه 14 مهر 1398

صدور مجوز دولت ترامپ برای حفاری نفت در منطقه ممنوعه

دولت فدرال آمریکا ۷۲۵ هزار هکتار از زمینهای کالیفرنیای مرکزی را که از ۲۰۱۳ منطقه ممنوعه بوده برای حفاری نفت و گاز باز می کند.