ساماندهی خشکه رودها با مشارکت مردمی 17 اردیبهشت 1399

ساماندهی خشکه رودها با مشارکت مردمی

استحصال آب با ساماندهی خشکه رودها به عنوان طرحی فناورانه در حال اجرا است، طرحی که ایجاد عرصه‌های تولید گیاهی را به دنبال دارد و با آن می‌توان برای مردم روستا اشتغالزایی کرد.