رانت و ارز دولتی در تخصیص ارز دولتی به قیر 23 مهر 1399

رانت و ارز دولتی در تخصیص ارز دولتی به قیر

با وجود ذخایر قیر طبیعی در کشور، برای واردات محصولات فرآوری شده آن، ارز دولتی پرداخت می شود. رانت بالای هزار درصدی از تبدیل نفت کوره به قیر در کشور وجود دارد.