روحانی توپ را به زمین حریف انداخت 22 مرداد 1399

روحانی توپ را به زمین حریف انداخت

روحانی توپ را به زمین حریف انداخت و از مخالفان راه حل خواست.