پروژه‌های زیست محیطی ، حلقه فراموش شده در پژوهش های دانشگاهی 12 اردیبهشت 1399

پروژه‌های زیست محیطی ، حلقه فراموش شده در پژوهش های دانشگاهی

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور گفت: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور بیش از پیش توجه ویژه خود را به پروژه‌های مرتبط با محیط زیست معطوف کنند.