صادرات گاز آمریکا نصف شد 07 تیر 1399

صادرات گاز آمریکا نصف شد

صادرات گاز آمریکا به نصف کاهش یافت و بسیاری از خریداران گاز آمریکا سفارشات خود را لغو کرده اند.