صدور اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای متخلف 08 خرداد 1399

صدور اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای متخلف

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران از اقدامات بخش کارشناسی و نظارتی این اداره در فروردین واردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.