تولیدکنندگان پسماند بیمارستانی اخطار محیط زیستی دریافت می کنند 30 اردیبهشت 1399

تولیدکنندگان پسماند بیمارستانی اخطار محیط زیستی دریافت می کنند

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از صدور 27 اخطاریه زیست محیطی برای تولید کنندگان پسماندهای بیمارستانی در استان از ابتدای اسفند ماه گذشته تاکنون خبر داد.