احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری 25 اسفند 1397

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری

احیای بستر آندی شماره ۳ تاسیسات کارخانه خشکی منطقه سیری با امکانات و توان داخلی منطقه با موفقیت انجام شد.