ورود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به کشور توسط یک پتروشیمی 09 شهریور 1398

ورود ۴۰۰ میلیون دلار ارز به کشور توسط یک پتروشیمی

پتروشیمی شازند سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار ارز وارد کشور کرده و به سامانه نیما عرضه کرده است.