تأمین برق مورد نیاز ساختمان ها با آسیاب بادی 22 تیر 1399

تأمین برق مورد نیاز ساختمان ها با آسیاب بادی

مهندسان طرح نوعی ساختمان سازگار با محیط زیست را ارائه کردند که روی بلندترین نقطه آن آسیاب بادی وجود دارد.