ارزیابی‌های زیست‌محیطی سپس ایجاد صنایع پتروشیمی 01 مرداد 1399
مدیرکل محیط زیست مازندران:

ارزیابی‌های زیست‌محیطی سپس ایجاد صنایع پتروشیمی

مدیرکل محیط زیست مازندران در باره ایجاد صنایع پتروشیمی در مازندران گفت: برای اجرای این پروژه باید ارزیابی زیست محیطی در اختیار محیط زیست قرار گیرد که ما پس از بررسی درباره آن پاسخ می‌دهیم.