آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید 17 اردیبهشت 1399
حال سیستان خوش است

آب سرریز افغانستان امسال به ایران می آید

نماینده مردم زابل با بیان اینکه تابستان امسال برای تامین آب شرب مردم استان مشکلی نداریم، افزود: در حال حاضر وضعیت چاه نیمه‌ها خوب است و با توجه به بارندگی مناسب در افغانستان آب تا حدی به رود هیرمند و دریاچه هامون وارد شده است.