خودکفایی ۹۰ درصدی صنعت برق در کشور 27 تیر 1399
روحانی گفت:

خودکفایی ۹۰ درصدی صنعت برق در کشور

رییس جمهوری گفت: حدود ۹۰ درصد از صنعت برق ما با خودکفایی پیش می‌رود و در این زمینه باید به خودکفایی مطلق برسیم.