الگوهای مدیریت آب؛ از کالیفرنیا تا چین 06 مرداد 1399

الگوهای مدیریت آب؛ از کالیفرنیا تا چین

بسیاری از کشورهای جهان در زمینه مدیریت مصرف آب با مشکلات فراوانی روبرویند اما نحوه مدیریت این منابع و شیوه بهره‌برداری از آن، حاوی نکات مهمی است که می‌تواند با توجه به شرایط ایران، مورد توجه قرار بگیرد.