در مناطق تهران تصفیه خانه‌های محلی احداث می گردد 08 تیر 1399
مدیرعامل آبفای استان تهران خبر داد

در مناطق تهران تصفیه خانه‌های محلی احداث می گردد

مدیرعامل آبفای استان تهران از احداث تصفیه خانه‌های محلی در مناطق تهران خبر داد.