از انتقال آب خلیج فارس به کویر تا آبگرفتگی اخیر اهواز 16 آذر 1399

از انتقال آب خلیج فارس به کویر تا آبگرفتگی اخیر اهواز

تا کنون هر سال حق آبه را نسبت به بارندگی دریافت می کنیم و امسال نیز دریافت کردیم و امیدواریم که در سال های آینده نیز این کار انجام شود. ایران و افغانستان دو کشور همسایه و دوست هستند و دارای معاهده ای برای تامین آب هستند که هردو باید به آن متعهد باشیم.