فیلم/ اولین ماشین پرنده با انرژی پاک در کل دنیا - نبض انرژی | NabzeEnergy